مبلغ مورد نیاز جهت ساخت: 100,000,000,000 تومان
مبلغ دریافت شده: 5,979,744,006 تومان
مانده: 94,020,255,994 تومان