مبلغ مورد نیاز جهت ساخت: 100,000,000,000 تومان
مبلغ دریافت شده: 10,027,551,206 تومان
مانده: 89,972,448,794 تومان