مبلغ مورد نیاز جهت ساخت: 100,000,000,000 تومان
مبلغ دریافت شده: 21,720,086,106 تومان
مانده: 78,279,913,894 تومان